MR (medezeggenschapsraad)

De MR is een (bij wet vastgesteld) meedenkend, ondersteunend en adviserend orgaan ten behoeve van kind, ouder, leerkracht en directie en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Daarnaast heeft de directeur een adviserende rol. De ouderleden worden gekozen door de ouders van ingeschreven leerlingen voor een periode van minimaal drie jaar. De MR werkt volgens een samenwerkend model waarbinnen MR, schoolteam en directie gezamenlijk naar oplossingen voor vraagstukken toewerken. 

De MR geeft prioriteit aan onderwerpen die met beleidsspeerpunten te maken hebben. Naast het feit dat er een aantal reguliere onderwerpen op de agenda staan, ligt het accent tijdens de MR-vergaderingen vooral op voortgang (en de bewaking er van). Verandering van beleidsspeerpunten betekent direct een verandering in de agenda van de MR. Daarmee wordt gewaarborgd dat de MR optreedt in het verlengde van de missie en visie van de school.

De medezeggenschap van de Atlas is als volgt georganiseerd:

* iedere locatie heeft een deelraad waarin ouders en leerkrachten van de betreffende locatie zitting hebben
* iedere deelraad wordt door een ouder en een leerkracht in de MR vertegenwoordigd
* de deelraad richt zich op zaken die betrekking hebben op de betreffende locatie
* de MR richt zich op zaken die betrekking hebben op beide locaties

 

De vertegenwoordigers in de MR spreken uiteraard namens alle leden van de deelraad en hun achterban.leden deelraad de Atlas - Renkum

Agnes Dabrowska
ouder
Chris Huigen
ouder
voorzitter
Jeroen Ros
ouder
secretaris
Karin Weeseman
ouder
Eline Heijink
leerkracht
 
Jackelien Hofman
leerkracht
Bianca Thomassen
IB-er
lid GMR
Eric van Oosterhout
onderwijsassistent
 
Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben omtrent de zaken waar wij ons mee bezighouden dan kunt u contact opnemen met de MR via deelraad@renkum.de-atlas.nl  of via mr@renkum.de-atlas.nl