AC (activiteitencommissie)

De AC levert een belangrijke bijdrage aan de activiteiten op school, zoals het kerstfeest of de sportdag. Deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 
De AC bestaat uit 5 ouders en 2 teamleden; het zgn. kernteam. Zij komen periodiek bij elkaar en vormen werkgroepen die het organiseren / coördineren van de afzonderlijke activiteiten voor hun rekening neemt. Daarbij zal ook de hulp van alle andere ouders gevraagd worden. 

Momenteel zijn er geen ouders meer die deelnemen in de AC. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij de groepsleerkrachten.

De ouderbijdrage
De AC vraagt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van EUR 35,00 per leerling aan de ouders / verzorgers van alle leerlingen. Dit ter dekking van de kosten van activiteiten die worden georganiseerd.
De ouderbijdrage wordt gevraagd, geïnd en beheerd door de schooldirectie en -administratie. Het gehele bedrag komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen; alle leden van de AC zetten zich vrijwillig in voor de activiteiten. 


leden activiteitencommissie de Atlas - Renkum
 

       
...
ouder
...
ouder
...
ouder
...
ouder
 
...
ouder
Liesbeth Aalmoes
leerkracht
Joyce Randewijk
leerkracht
Louise van der Giessen
administratief medewerkster