Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een (bij wet vastgesteld) meedenkend, ondersteunend en adviserend orgaan ten behoeve van kind, ouder, leerkracht en directie en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Daarnaast heeft de directeur een adviserende rol. De ouderleden worden gekozen door de ouders van ingeschreven leerlingen voor een periode van minimaal drie jaar. De MR werkt volgens een samenwerkend model waarbinnen MR, schoolteam en directie gezamenlijk naar oplossingen voor vraagstukken toewerken. 

De MR geeft prioriteit aan onderwerpen die met beleidsspeerpunten te maken hebben. Naast het feit dat er een aantal reguliere onderwerpen op de agenda staan, ligt het accent tijdens de MR-vergaderingen vooral op voortgang (en de bewaking er van). Verandering van beleidsspeerpunten betekent direct een verandering in de agenda van de MR. Daarmee wordt gewaarborgd dat de MR optreedt in het verlengde van de missie en visie van de school.

De medezeggenschap van de Atlas is als volgt georganiseerd:

* iedere locatie heeft een deelraad waarin ouders en leerkrachten van de betreffende locatie zitting hebben

* iedere deelraad wordt door twee ouders en twee leerkrachten in de MR vertegenwoordigd

* de deelraad richt zich op zaken die betrekking hebben op de betreffende locatie

* de MR richt zich op zaken die betrekking hebben op beide locaties

 

De vertegenwoordigers in de MR spreken uiteraard namens alle leden van de deelraad en hun achterban.

leden deelraad de Atlas - RenkumLeon Pijnenburg

vader van Kima en Mika 

 

 

Roos Visser

moeder van Bas en Fe

 

 

Merel Koning

moeder van Imme en Jonna

 

Jackelien Hofman

leerkracht groep 2

 

Bianca Thomassen

intern begeleider

ook GMR-lid

 

Eric van Oosterhout

onderwijsassistent

 

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben omtrent de zaken waar wij ons mee bezighouden dan kunt u contact opnemen met de MR via deelraad@renkum.de-atlas.nl  of via mr@renkum.de-atlas.nl