Pijlers van ons onderwijs

 

inclusiviteit

Iedereen is uniek en heeft verschillende mogelijkheden en behoeften. Een groep is een mix van leerlingen in allerlei soorten en smaken. We gaan uit van gelijkwaardigheid, ongeacht de verschillen die er zijn; iedereen doet er toe. We bevorderen de gelijkheid in kansen op ontwikkeling door te differentiëren, aan te sluiten bij de verschillende ontwikkelingsniveaus van de leerlingen binnen de groep, realistische doelen te stellen en aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen. We focussen ons daarbij op de mogelijkheden en zijn eerlijk over de grenzen van onze mogelijkheden.

Dit is een uitdagende klus voor alle teamleden. Het vraagt om goed klassenmanagement, een veilig klimaat, sterk didactisch handelen, het stellen van ambitieuze en realistische leerdoelen voor de leerlingen, het hebben van zicht op leerlijnen, een positief kritische houding met objectief reflectievermogen op zowel eigen handelen als inzet en mogelijkheden van de leerlingen en de groep en de lerende houding van de betrokkenen.  Wij geven dit vorm m.b.v. de uitgangspunten van opbrengstgericht werken (OGW) en handelingsgericht werken (HGW).

 

wereldburgerschap

We ondersteunen leerlingen in de ontwikkeling van een eigen identiteit, realiserend dat deze in relatie staat tot de eigen omgeving en de continu veranderende en steeds meer mondiaal georiënteerde samenleving. We besteden actief aandacht aan het leren samenwerken en samen spelen en begeleiden de sociaal-emotionele ontwikkeling. De school is een oefenplaats voor het aanleren van sociale vaardigheden. We dragen bij aan het besef dat onze leerlingen wereldburgers zijn. Hun handelen beïnvloedt de wereld, dichtbij en verder weg.

 

natuurbeleving

Natuurbeleving draagt bij aan de ontwikkeling van alle ontwikkelingsgebieden. Door regelmatig een tijd buiten / in de natuur te zijn, worden kinderen zich meer bewust van hun omgeving, scherpen ze hun zintuigen en leren ze hun eigen mogelijkheden en grenzen kennen.

Buiten zijn is heel gezond omdat het bijdraagt aan de lichamelijke en zintuigelijke ontwikkeling. Kinderen die vaak buiten spelen, ontwikkelen meer behendigheid en spieren. Ze krijgen buiten meer mogelijkheden om van alles te ruiken, te bekijken, te horen, te zien en te voelen. Buiten zijn heeft positieve effecten op de verstandelijke ontwikkeling. Spelen zorgt ervoor dat je problemen leert op te lossen, dat je logisch leert denken en dat je de taken en betekenis van de natuur leert inschatten. Dat heeft weer een gunstige invloed op de schoolprestaties. Buiten zijn draagt bij aan de sociale ontwikkeling van het kind en aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid (emotionele ontwikkeling). De zelfredzaamheid wordt groter en de sociale competentie verbetert. Het kan een goede afleiding of uitlaatklep zijn voor opgekropte energie.

 

creativiteitsontwikkeling

Binnen onze school hebben wij extra aandacht voor de creativiteitsontwikkeling. Het creatieve denkproces is een belangrijk te ontwikkelen vaardigheid die wij nodig achten in veel facetten van het huidige en toekomstige leven. Creativiteit zorgt voor een groter aanpassingsvermogen en een meebewegen met de (maatschappelijke) uitdagingen die het toekomstige volwassen leven met zich meebrengen.  

Wij geven hier vorm aan door cultuuronderwijs (ontwerpend leren) en onderzoekend leren aan te bieden. Cultuuronderwijs omvat de culturele domeinen zoals beeldende vorming, drama, muziek, dans, multimedia. Onderzoekend leren omvat de domeinen wetenschap & techniek. Het geeft leerlingen de ruimte om creatief met hun eigen kennis om te gaan; er is niet een vaste oplossing of uitkomst. Leerlingen verdiepen zich als onderzoeker of ontwerper vanuit hun eigen vragen in een onderwerp. Het ontwerpend en onderzoekend leren stimuleert het creatief en probleemoplossend vermogen, draagt bij aan het zelfstandig te leren denken en handelen, bevordert het nemen van initiatieven en leert leerlingen plannen, uitvoeren en reflecteren.